HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Các hoạt động khác

Tập thể cán bộ Trung tâm DVVL

Tập thể cán bộ Trung tâm DVVL

Đoàn thanh niên chung tay chống Covid

Đoàn thanh niên chung tay chống Covid

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp

Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp