Chính sách lương hưu năm 2024 có gì mới?

  • 29/12/2023
  • 71

 Ở thời điểm sắp kết thúc năm cũ, năm 2023, nhiều người quan tâm chính sách lương hưu năm 2024 có gì mới?

Từ 1-7-2024, lương hưu được điều chỉnh tăng

Theo Hiểu Luật, Quốc hội thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10-11-2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Chính sách lương hưu năm 2024 có gì mới?- Ảnh 1.

Lương hưu sẽ được điều chỉnh từ ngày 1-7-2024

Theo đó, từ ngày 1-7-2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Đồng thời thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Có nghĩa với việc lương hưu sẽ được điều chỉnh từ ngày 1-7-2024. Tuy nhiên, để biết được lương hưu năm 2024 bao nhiêu phần trăm phải chờ có văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Lần tăng lương hưu gần nhất là từ ngày 1-7-2023 theo quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP với mức tăng 12,5% hoặc 20,8% tùy các đối tượng cụ thể.

Thay đổi mức lương hưu tối thiểu từ 1-7-2024

Nhiều người băn khoăn từ 1-7-2024, bãi bỏ lương cơ sở thì lương hưu tính thế nào?

Căn cứ công thức tính lương hưu và quy định tại Luật BHXH, nếu thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW thì cách tính lương hưu có thể sẽ không thay đổi khi thực hiện cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc là bằng mức lương cơ sở.

"5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,8 triệu đồng do đó, mức lương hưu thấp nhất là 1,8 triệu đồng/tháng.

Do đó, khi bỏ lương cơ sở từ 1-7-2024 sẽ có văn bản quy định hoặc hướng dẫn cách xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất.

Năm 2024, tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Căn cứ Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi:

- Đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028

- Đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng với lao động nam; đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm, lao động nam tăng thêm 3 tháng, lao động nữ tăng thêm 04 tháng.

Như vậy, năm 2024 tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là 61 tuổi với lao động nam và với nữ là 56 tuổi 4 tháng.

Năm 2023, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường với NLĐ nam là 60 tuổi 9 tháng, với lao động nữ là 56 tuổi.

Chính sách lương hưu năm 2024 có gì mới?- Ảnh 2.

Năm 2024 tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là 61 tuổi với lao động nam và với nữ là 56 tuổi 4 tháng

Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu 2024

Tuổi nghỉ hưu năm 2024 tăng lên so với năm 2023. Do đó, điều kiện hưởng lương hưu năm 2024 của người lao động cũng thay đổi.

Căn cứ quy định tại Điều 54 Luật BHXH 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người lao động tham gia BHXH bắt buộc trong điều kiện lao động bình thường được hưởng lương hưu nếu thuộc 05 trong các trường hợp dưới đây:

* Trường hợp 1:

- Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

- Đủ tuổi của lao động nam là đủ 61 tuổi và độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là đủ 56 tuổi 4 tháng

* Trường hợp 2:

- Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên

- Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1-1-2021)

 Độ tuổi nghỉ hưu của nam không thấp hơn 56 tuổi và nữ không thấp hơn 51 tuổi 4 tháng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

* Trường hợp 3:

- Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Độ tuổi nghỉ hưu của nam không thấp hơn 51 tuổi và nữ không thấp hơn 46 tuổi 4 tháng.

* Trường hợp 4:

- Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

- Bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

* Trường hợp 5:

Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 56 tuổi 4 tháng.

Năm 2024, người lao động tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện:

- Độ tuổi nghỉ hưu của nam đủ 61 tuổi và nữ là đủ 56 tuổi 4 tháng.

- Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Nguồn: Nld.com.vn