CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK NÔNG

  • 29/11/2016
  • 1088

1. Hoạt động tư vấn:

  a. Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

  b. Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

  c. Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

  d. Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động theo yên cầu của người sử dụng lao động.

  a. Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

  b. Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

  c. Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

  d. Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tao, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7. Thực hiện các chương trình dự án về việc làm.

8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ khác do cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.